2004. január 1. óta az egységes tagdíj változatlanul: 5000 Ft./hó
Az egységes tagdíj fizethető:

 • munkáltatói tagdíj-hozzájárulással,
 • munkabérből történő levonással,
 • munkáltatói tagdíj-hozzájárulással és munkabérből történő levonással együttesen,
 • egyéni befizetéssel, a munkáltató közreműködése nélkül.

A munkavállaló döntésétől függően, az egységes tagdíjon felül magasabb havi tagdíj is fizethető és lehetőség van eseti befizetések teljeítésére is.
2024. január 1-től éves szinten 120.000 Ft befizetés eléréséig a befizetés 91,2 %-a, a befizetés 120.000 Ft feletti részének 96,0 %-a az egyéni számlára kerül.

A munkáltatók a havi bérszámfejtés lezárását követően, havonta utalják át a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár részére az egészségpénztári hozzájárulást (és a munkabérből levont egyéni befizetéseket) és adják át a hozzá tartozó tételes kimutatást. A munkáltatók által átutalt összegeket csak a tételes kimutatás birtokában könyveljük az egyéni számlákra. A könyvelés dátuma mindig az a nap, amely napon a pénz megérkezett a Pénztárba.

Egyéni befizetés bankszámláról történő átutalással a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár MBH Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-10568955-49020011 számú számlájára lehetséges, vagy kérésre a Pénztár ügyfélszolgálata készpénz átutalási megbízást (átutalási postautalványt) küld. A banki átutalási megbízáson, a postautalvány közlemény rovatában a beazonosítás érdekében mindenképpen fel kell tüntetni a tagkódot vagy adóazonosító számot.

Az öngondoskodás szerepének hangsúlyozása érdekében 2023-ban is fennmarad az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári adókedvezmények rendszere (egyéni- és munkáltatói befizetések, prevenciós szolgáltatások és két éves lekötések kedvezménye). Az egyéni befizetések és munkáltatói tagdíj-hozzájárulás után 20 % adókedvezmény pénztári jóváírásáról rendelkezhet a Pénztártag az adóhatóság felé, éves adóbevallása keretében.
Fontos, hogy az adóvisszatérítés a munkáltatói hozzájárulás pénztárba utalt nettó összege után vehető igénybe.
Az érvényesíthető önkéntes pénztári kedvezmény az adóévben összesen 150.000 Ft lehet, függetlenül attól, hogy a magánszemély mikor tölti be a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve attól, hogy egy vagy két típusú pénztárba teljesít-e befizetést
A Pénztártag – külön nyilatkozattal – egyéni számlájának meghatározott részét a rendelkezéstől számított két évre lekötheti. E rendelkezéssel a Pénztártag vállalja, hogy a lekötött összeget a kétéves időtartamon belül nem veszi igénybe.
A lekötött összeg 10%-ának megfelelő összegről rendelkezhet egyéni számlája javára a Pénztártag. Idő előtti feltörés esetén a feltört összeg után a tagnak adófizetési kötelezettsége keletkezik.
A jogszabályban meghatározott prevenciós kiadások után (az említett felső korlátokon belül) szintén 10%-os SZJA kedvezmény érvényesíthető. A Pénztártag rendelkezése alapján az adóhatóság által átutalt összeget a pénztárak levonás nélkül írják jóvá a tag egyéni egészségszámláján, így az továbbra is a tagok megtakarításait növeli.
Ezt a lehetőséget jövedelemhatártól függetlenül minden pénztártag igénybe veheti, akinek megfizetett (munkáltató által levont) személyi jövedelemadója fedezetet nyújt rá.
Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári kedvezményről való rendelkezés során egy pénztárt jelölhet csak meg a magánszemély, akkor is, ha több pénztárba (pl. egészség és nyugdíj) teljesített adókedvezményre jogosító befizetést.
A hatályos jogszabályok értelmében a pénztárak a NAV részéről kiutalt összeget kizárólag akkor írhatják jóvá egyéni számláján, amennyiben a magánszemély az adókedvezmény összegének Adóhatóság részéről történt átutalásakor is a pénztár tagja.
Abban az esetben, ha időközben pénztári tagsága más pénztárba történt átlépéssel szűnt meg, az átvevő pénztárhoz kell továbbítani a NAV által átutalt összeget. Kilépett tagok esetén az adókedvezményt a NAV számlájára kell visszautalni.
Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztári kedvezményekre vonatkozó részletes rendelkezés teljes terjedelmében személyi jövedelemadóról szóló törvény 44/A §-ában található meg.

Az egészségpénztári szolgáltatások igénybevételére és elszámolására vonatkozó szabályokat az 1993. évi XCVI. törvény, a 268/1997 (XII.22.) Kormányrendelet, a Pénztár Alapszabálya és Szolgáltatási Szabályzata határozzák meg.
A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár valamennyi, a jogszabályok által engedélyezett egészségpénztári szolgáltatást finanszírozza.
Az egészségpénztári szolgáltatások esetében várakozási idő nincs, a munkáltató által átutalt összeg vagy a Pénztártag által teljesített egyéni befizetés egészségkártyával akár a könyvelést követő munkanaptól igénybe vehető egészségpénztári szolgáltatásokra.

Megnevezés Adózás Szolgáltatói szerződés Orvosi javaslat Számla címzettje
Járóbeteg szakellátás adómentes igen - Pénztár
Fogászat adómentes igen - Pénztár
Szűrővizsgálatok adómentes igen - Pénztár
Egészségterv készítés adómentes igen - Pénztár
Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás adómentes igen - Pénztár
Betegszállítás adómentes igen - Pénztár
Otthoni gondozás adómentes igen kell Pénztár
Szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések adómentes igen - Pénztár
Gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápia adómentes nem - Pénztár
Fogyatékkal élők részére nyújtott szolgáltatások adómentes nem MÁK igazolás Pénztártag, hozzátartozó
Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítás (betegségbiztosítás) díja adómentes igen - Pénztár
Gyógyszerészi gondozás adómentes nem - Pénztártag, hozzátartozó
Gyógyszerek (humán) adómentes nem - Pénztártag hozzátartozó
Anyatejpótló- és gyógytápszerek adómentes nem - Pénztártag, hozzátartozó
Egészségügyi államigazgatási szerv által nyilvántartásba vett gluténmentes speciális élelmiszerek adómentes nem - Pénztártag, hozzátartozó
Csecsemő- és betegápolási cikkek adómentes nem - Pénztártag, hozzátartozó
Gyógyvizek, gyógyiszap adómentes nem - Pénztártag, hozzátartozó
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek adómentes nem - Pénztártag, hozzátartozó
Csecsemő- és betegápolási cikkek adómentes nem - Pénztártag, hozzátartozó
Látás és hallásjavítás gyógyászati segédeszközei (szemüveg, kontaktlencse, hallókészülék) adómentes nem kell Pénztártag, hozzátartozó
Orvostechnikai eszközök, egyéb gyógyászati segédeszközök adómentes nem - Pénztártag, hozzátartozó
Gyógyteák, fog- és szájápolók SZJA köteles nem - Pénztártag, hozzátartozó
Sporteszközök vásárlása és bérlése SZJA köteles nem - Pénztártag, hozzátartozó
Természetgyógyászat SZJA köteles igen - Pénztártag, hozzátartozó
Hátramaradottak támogatása (pénztártag halála esetén) adómentes Halotti anyakönyvi kivonat Eltemettető hozzátartozó
Kieső jövedelem pótlása adómentes Munkáltató igazolása Csak a Pénztártag veheti igénybe

Az egészségügyi szolgáltatások ellenértékét akkor téríti meg a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár, ha az a Pénztárral szerződésben álló egészségügyi szolgáltatónál kerül igénybevételre és az igénybe vett ellátást az a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nem, vagy csak részben finanszírozza.
A Pénztár kész minden, a Pénztártag által választott egészségügyi (egészségpénztári) szolgáltatóval a szerződést megkötni, aki a szakmai követelményeknek megfelel, vállalja az egészségpénztárak által finanszírozott szolgáltatások nyújtásának feltételeit és a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat a Pénztár rendelkezésére bocsátja.
E szolgáltatási körbe tartozó szolgáltatások:

 • fogászat
 • járóbeteg szakellátás (nőgyógyász, bőrgyógyász stb.)
 • szűrővizsgálatok, egészségterv készítés
 • fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás (beleértve az egynapos sebészeti ellátást és a kórházi hotelszolgáltatást is)
 • betegszállítás

A Pénztár lehetőséget teremt a Pénztártag részére, hogy az általa kiválasztott fogorvossal végeztesse el a fogászati beavatkozást abban az esetben is, ha a fogorvos nem kíván a Pénztárral állandó szerződést kötni. Ennek a feltétele, hogy a fogorvos egyszeri alkalomra szóló, „Eseti fogorvosi szerződést” (a nyomtatvány a honlapról letölthető) kössön a Pénztárral. A Pénztártag a számlát a fogorvos részére fizeti meg, a szolgáltatás térítését a készpénzfizetési számla, eseti fogorvosi szolgáltatási szerződés és az igénybejelentő ellenében igényelheti a Pénztártól.
A Pénztár szolgáltatói szerződés nélkül is megtéríti a beutaló nélkül igénybe vett kórházi ellátás költségtérítésére vonatkozó számlát.

Otthoni gondozási szolgáltatások:

 • betegség alatti házi ápolás,
 • betegség és baleset utáni rehabilitáció,
 • időskorúak házi ápolása, gondozása,
 • tartósan vagy időszakosan beteg gyermek házi ápolása, gondozása.

Az otthoni gondozás akkor finanszírozható a Pénztár által, ha azt a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező, a Pénztárral e tevékenység nyújtására szerződött szolgáltató nyújtotta. A szolgáltatás elszámolásához orvosi igazolás (javaslat) szükséges.
Az idősotthoni ápolás nem minősül otthoni gondozási szolgáltatásnak, így annak térítési díjából csak az egészségügyi szolgáltatás elszámolására van lehetőség.

Gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelések orvosi javaslat nélkül is elszámolhatók. A szolgáltatási szerződés megkötése csak egészségkártya elfogadás vagy telefonos zárolás esetén szükséges.

A számlát a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár nevére kell kiállítani és azon az igénybe vevő nevét is szükséges feltüntetni.

A fizikai közérzetjavító szolgáltatásként (TESZOR 96.04) nyújtott frissítő masszázs, sportmasszázs és alternatív masszázsok nem számolhatók el, kizárólag az egészségügyi szolgáltatásnak minősülő gyógymasszázs (TESZOR 86.90).

A gyógyfürdők, mint ÁNTSZ engedéllyel és OEP szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatók által kiállított, fizioterápiás kezelésekre vonatkozó számlákat (pl. tangentor, gyógymasszázs, súlyfürdő) elszámoljuk, a fürdőbelépőket azonban nem tudjuk kifizetni.

A Pénztár a fogyatékkal élő személyek (pénztártagok és/vagy szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozóik) életvitelének megkönnyítése érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • vak személy részére vásárolt speciális könyvek árának támogatása,
 • megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása,
 • vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása.

A szolgáltatások igényléséhez az indokoltságot alátámasztó hatósági igazolás másolata és a tényleges kiadást igazoló számla szükséges. A hatósági igazolást a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága állítja ki, az érvényesség időtartamának és a fogyatékosság jellegének megjelölésével.

A szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezeléseket (pl. alkohol, dohányzás, drog) a rászoruló tag vagy szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozója a Pénztárral szerződésben álló egészségügyi szolgáltatónál veheti igénybe. Szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések igénybevétele esetén a természetgyógyász szolgáltatása nem életmódjavító egészségpénztári szolgáltatás.

A gyógyszertárban kapható termékek közül a humán gyógyszerek (beleértve a homeopátiás gyógyszereket is), gyógyszeranyagok, magisztrális készítmények mellett elszámolhatók az anyatej helyettesítő és kiegészítő tápszerek, speciális gyógyászati célra szánt tápszerek, csecsemőápolási termékek, betegápolási termékek, gyógyvizek és gyógyiszap.
A Pénztár elszámolja a gyógyszertári ügyeleti díjat és a gyógyszerek házhoz szállításának költségét is. Ugyancsak elszámolhatók a gyógyszertárban kapható orvostechnikai eszközök és gyógyászati segédeszközök.
Kozmetikumok, élelmiszerek, OGYÉI által engedélyezett táplálék-kiegészítők, nyomdai kiadványok, állatgyógyszerek, rovarirtó szerek nem számolhatók el. A gyógyszertárban vásárolható fog- és szájápolási cikkek és a (nem OGYI engedélyes) gyógyteák csak SZJA kötelesen, életmódjavító szolgáltatásként számolhatók el.
Azok a gyógyszerek, melyek nem kizárólag gyógyszertárban forgalmazhatók, készpénzfizetési számla benyújtásával akkor is elszámolhatók, ha azt a Pénztártag nem gyógyszertárban vásárolta.
A gyógyszerek az 5 %-os ÁFA körbe tartoznak, a dobozukon az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezési-egészségügyi Intézet (OGYÉI) engedélyszáma – OGYI-T, homeopátiás gyógyszerek esetében OGYI-HG-  megtalálható.

A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékeket az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) szigorú eljárás során minősíti, a termék dobozán minden esetben megtalálható a termék nyilvántartási száma: OGYI-XXX/ÉV.
Az OGYI minősítésű gyógytermékek adómentesen elszámolhatók a Pénztárban, akár gyógyszertárban, akár bármely más, e termékeket forgalmazó üzletben lettek vásárolva. Fontos azonban, hogy a számlán egyértelműen fel legyen tüntetve a termék neve és OGYI száma.

A gyógyteák, fog és szájápolók 2007. június 1-t követően SZJA köteles, életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásként számolhatók el az egészségpénztárakban, akkor is, ha gyógyszertárban vásárolták meg.
A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményként minősített gyógyteák elszámolása adómentes.

Az Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 2. § (6) bekezdés g/6. pontja alapján 2013. januártól az egészségpénztári egyéni számláról is finanszírozható a gluténmentes élelmiszerek megvásárlása.
A glutén-érzékenyeknek szánt élelmiszerek olyan különleges táplálkozási célú élelmiszerek, amelyeket speciálisan úgy gyártottak, készítettek és/vagy dolgoztak fel, hogy a glutén-érzékenyek különleges táplálkozási igényeit kielégítsék.
A glutén-érzékenyeknek szánt élelmiszerek bármely magyarországi üzletben megvásárolhatók.
Az elszámolás a pénztártag, közeli hozzátartozó nevére szóló számla alapján történik.
Kiemelt követelmény, hogy a számlán szereplő termékek beazonosíthatók legyenek (termék pontos megnevezése, „gluténmentes” jelölés és lehetőség szerint a régi OÉTI nyilvántartási szám).
Kérjük pénztártagjainkat, lehetőség szerint a megvásárolt gluténmentes élelmiszereket külön számláztassák le, amennyiben ez nem lehetséges, a számlán jelöljék meg, melyik termék speciális, glutén-érzékenyeknek szánt élelmiszer.

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény szerint

 • A társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök megvásárlásának, kölcsönzésének támogatása, a társadalombiztosítás által nem finanszírozott részre, vagy e támogatás igénybevétele nélküli megvásárlásának, valamint javításának támogatása; és
 • A közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmény által kiadott tanúsítvánnyal rendelkező, illetve CE jelöléssel ellátott, az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti orvostechnikai eszköz megvásárlásának támogatása lehetséges.

Gyógyászati segédeszköznek minősülnek a TB támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközökről szóló jogszabályban meghatározott eszközök. A jelenleg hatályos jogszabály (14/2007. (III.14.) EüM rendelet) szerinti gyógyászati segédeszközök közül leggyakrabban az alábbi eszközök elszámolására kerül sor a Pénztárnál:

 • Szemüveglencsék és szemüvegkeretek
 • Kontaktlencsék, kontaktlencse ápolók és tartozékok
 • Hallásjavító készülékek és azok tartozékai
 • Fogpótlások, fogszabályozó készülékek
 • Kötszerek, ragtapaszok, kötésrögzítők
 • Ortopéd cipők (méretsoros vagy egyedi méretvétel alapján készített)
 • Ortopéd betétek
 • Sérvkötők
 • Kompressziós harisnyák
 • Járóeszközök (járóbotok, mankók, járókeretek)

A Pénztár támogatása kiterjed a társadalombiztosítással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről szóló jogszabályban (14/2007. (III.14.) EüM rendelet) meghatározott gyógyászati segédeszközök megvásárlásának, kölcsönzésének a társadalombiztosítás által nem finanszírozott részének támogatására, vagy a támogatás igénybevétele nélküli megvásárlásának támogatására (gyógyászati segédeszköz például szemüveg, kontaktlencse, ortopéd cipő, lúdtalpbetét, hallókészülék, mozgásszervi betegségek segédeszközei, fogszabályozók stb.).

A gyógyászati segédeszközök közül a hallásjavító eszközök, valamint a látás javítását elősegítő fénytani eszközök megvásárlásának támogatása (feltéve, hogy a vásárlás társadalombiztosítási támogatás igénybevétele nélkül történik és a megvásárolt termék nem vényköteles), orvosi javaslat, vagy – kizárólag a látás javítását elősegítő fénytani eszközök megvásárlása esetén – működési engedéllyel rendelkező, szakképzett optometrista javaslata alapján vehetők igénybe. Ugyancsak nem szükséges orvosi javaslat, ha a látás- vagy hallásjavító eszközre vonatkozó számlából kiderül, hogy a vásárlásra társadalombiztosítási támogatás igénybevételével, vény alapján került sor. A számlában feltüntetett szemvizsgálat (hallásvizsgálat) csak az adott, egyszeri alkalomra vehető figyelembe.

Orvostechnikai eszköz a 4/2009. (III. 17.) sz. EüM rendelet szerint minden olyan készülék, berendezés, anyag, vagy más termék, amely a gyártó meghatározása szerint emberen történt alkalmazásra szolgál:

 • betegség megelőzése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, a beteg tüneteinek enyhítése,
 • sérülés vagy fogyatékosság diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, vagy kompenzálása,
 • az anatómiai felépítés vagy valamely fiziológiai folyamat vizsgálata, pótlása, módosítása,
 • fogamzásszabályozás
  céljából.

Egy terméken a CE jelölés önmagában még nem jelenti, hogy az orvostechnikai eszköz, hanem azt, hogy a termékre vonatkozó valamennyi alapvető követelménynek megfelel (így pl. kielégíti a villamosbiztonsági előírásokat, megfelel a gyermekjáték vagy személyi védőeszköz forgalomba hozatalához szükséges követelményeknek stb. ).

Ha tehát olyan terméket vásárol amelyen CE jelzés szerepel, de az ORKI kód nélkül, akkor a számlában fel kell tüntetnie az eladó kereskedőnek, vagy a mellé csatolt használati utasításból ki kell derülnie, hogy „orvostechnikai termék”. Kérjük győződjön meg a termék ismertetőjében, hogy abban szerepel-e valamelyik hatóság minősítése (megnevezés, engedélyszám).

Tagjaink által a leggyakrabban vásárolt gyógyászati segédeszközök és orvostechnikai eszközök (a teljesség igénye nélkül): szemüvegek, kontaktlencsék, kontaktlencse ápolószerek, fogszabályozó készülékek, kötszerek, protézisek, járókeretek és botok, ortopéd cipők, kompressziós harisnyanadrágok, inkontinencia betétek, hallásjavító készülékek, vércukorszintmérők és tesztcsíkok, inhalátorok, gyógycipők (pl. Sholl, Berkemann, Salus, Derby, MBT, dr. Leo), vérnyomásmérők, lázmérők, testzsírmérők, Bioptron lámpák, infralámpák, Tens készülékek, Tacco talpbetétek, terhességi tesztek, fogamzásgátlás eszközei.

A szolgáltatást csak a Pénztártag veheti igénybe, közeli hozzátartozói nem. A Pénztártag a betegség miatti keresőképtelenség időtartamára (annak első napjától utolsó napjáig, a betegszabadság, kórházi ápolás időtartamát is beleértve) igényelheti tényleges kieső jövedelmének megtérítését.

A szolgáltatás Pénztár általi teljesítésének feltétele a keresőképtelen állapot fennállásának a Pénztártag részéről történő hitelt érdemlő igazolása:

 • a Pénztártag munkáltatójának hivatalos igazolása a keresőképtelenségről és a kiesett jövedelemről,
 • táppénzre jogosult egyéni vállalkozó, társaságban személyesen közreműködő tag esetén az OEP igazolása a táppénz alapjáról és összegéről.

A Pénztár a kieső jövedelem pótlása szolgáltatás körében utólag, a munkáltató által igazolt összeget legfeljebb az egyéni számla erejéig fizeti meg a Pénztártag részére. Tekintettel arra, hogy részletekben történő teljesítésre nincs lehetőség, ha a Pénztártag egyéni számláján nem áll rendelkezésre az igényelni kívánt összeg, célszerű a szolgáltatást a keresőképtelenség időszakának megbontásával – az egyéni számlára érkező befizetések figyelembe vételével – igényelni.

A szolgáltatást a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár a Pénztártagot eltemettető közeli hozzátartozó(k) részére nyújtja. A Pénztár a temetési költségről kiállított számla ellenértékét téríti meg az egyéni számla fedezete erejéig. A szolgáltatást az a közeli hozzátartozó igényelheti, akinek a nevére a temetéssel összefüggő számlákat kiállították. A szolgáltatás a temetési költséget igazoló, a kiállító által hitelesített számlának és az elhunyt Pénztártag halotti anyakönyvi kivonat-másolatának benyújtásával igényelhető.

A Pénztár a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásainak egyes kérdéseiről szóló jogszabályban felsorolt, az ott meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltatásokat finanszírozza. Ezek közé – a teljesség igénye nélkül – az alábbiak tartoznak: hagyományos kínai orvoslás, akupresszúra, alternatív mozgás- és masszázsterápiák, reflexzóna terápia, alternatív fizioterápiás módszerek, fitoterápia, kineziológiai módszerek, szemtréning eljárások stb.. A természetgyógyászati szolgáltatások a pénztárral szerződésben álló szolgáltatónál történő igénybevétel esetén számolhatók el.
A szolgáltatás adóköteles életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásnak minősül.
A szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések igénybevétele esetében a természetgyógyász szolgáltatása kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásként (személyi jövedelemadó mentesen) vehető igénybe, nem életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásként.

A Pénztár sporteszközök vásárlásának támogatásaként az aktív testmozgást segítő sporteszköz (ideértve a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő kiegészítő eszközöket is, mint kar-, könyök-, térd- és fejvédő) vásárlásának, illetve bérlésének támogatását biztosítja. Sporteszköznek minősülnek a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő, kiegészítő speciális eszközök is, ide nem értve a sportruházati termékeket. Nem számolható el a sportruházat, sportcipő, sátor, hátizsák, hálózsák stb. Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatás, csak SZJA-kötelesen vehető igénybe.

Személyes egészségtervet a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár kizárólag olyan orvostól (egészségügyi szolgáltatótól) fogad el, amely erre a feladatra írásban szerződött a Pénztárral és az egészségtervre vonatkozó, az 1993. évi XCVI. törvényben foglalt formai és tartalmi követelményeket teljesíti. A Pénztárral szűrési, állapot felmérési tevékenységre szerződött egészségügyi szolgáltató által végzett egészségügyi állapotfelmérő vizsgálatok -amelyek eredményeinek felhasználásával a személyes egészségterv készül – legalább a következő alapszűrést tartalmazzák: belgyógyászati vizsgálatok (korábbi betegségek, jelenlegi panaszok, fizikális vizsgálat, vérnyomásmérés stb.).
A személyes egészségterv akkor hatályos és érvényes, ha a Pénztártag az abban foglalt javaslatok megértését, a javaslatok elfogadását és a megvalósításban való együttműködési készségét aláírásával igazolja, valamint a személyes egészségterv a szolgáltatás igénybevételének időpontját megelőző két éven belül készült.
Az egészségterv kiállítástól számított kettő évig jogosít a prevenciós adókedvezmény igénybe vételére.
Az egészségterv három példányban készül, egy példánya a Pénztártagé, melyet az adó-elévülés idejéig köteles megőrizni. A második példány az egészségtervet elkészítő orvosnál marad, a nála vezetett egészségügyi nyilvántartás részeként. A harmadik példányt a Pénztártag a Pénztár részére megküldi.

A jogszabály több szolgáltatás igénybevételéhez orvosi javaslat meglétét írja elő (látás- és hallásjavítás gyógyászati segédeszközei, otthoni gondozás). Az orvosi javaslatot kiállíthatja háziorvos, üzemorvos, szakorvos, nem szükséges, hogy szerződésben álljon a pénztárral (ha a javaslatot az orvos csak külön díjazás ellenében állítja ki, a javaslat elkészítésére vonatkozó számla kifizetéséhez már szükséges a szolgáltatói szerződés megléte). Orvosi javaslatnak fogadja el a Pénztár a szemüveg kiváltásához kiadott rendelvény másolatát és a szakorvos által kiállított szemészeti ambuláns lapot is. Orvosi javaslatnak minősül a személyes egészségtervben az orvos által meghatározott, Pénztártag (szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozó) által elfogadott szolgáltatás is. Ebben az esetben külön orvosi javaslat nem szükséges. Az orvosi javaslatot a Pénztár nyilvántartja, annak érvényességén belül nem szükséges ismételten küldeni minden egyes számlabeküldéskor. Orvosi javaslattal az kell rendelkezzen, aki a szolgáltatást igénybe vette (Pénztártag vagy hozzátartozó).

Az Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló törvény és a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabálya szerint a pénztártag az egyéni számlája terhére közeli hozzátartozója (házastárs, szülők, nagyszülők, gyermekek, unokák, testvér stb.) és élettársa részére is igényelheti a Pénztár szolgáltatásait.

Kivételt képeznek ez alól a következő szolgáltatások, amelyek igénybevételére kizárólag a pénztártag jogosult:

 • pénztártag betegsége miatti keresőképtelensége esetén kieső jövedelem teljes vagy részbeni pótlása,
 • az önsegélyező szolgáltatások közül a rokkantsági járadék és ápolási díj, a közüzemi díjak finanszírozásának támogatása védendő fogyasztók részére, a lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása.

A szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozók bejelentése kártyaigényléskor a kártyaigénylő nyomtatványon, ezt követően a Szolgáltatásra jogosul közeli hozzátartozók bejelentése elnevezésű nyomtatványunkon tehető meg.
A nyomtatványok letölthetők honlapunkon, a Nyomtatványok menüpontban.

Egészségkártyát a kártyaigénylő nyomtatvány (honlapunkról letölthető vagy igényelhető e-mailben, telefonon) kitöltésével lehet igényelni. A nyomtatványt aláírva, eredetiben postai úton a Pénztárba elküldve vagy AVDH szolgáltatással hitelesítve elektronikus úton az info@epenztar.hu e-mail címre kell megküldeni. Az öt évre érvényes kártya díja 3.000 Ft, mely a Pénztártag egyéni számlájáról kerül levonásra. Az egészségkártya gyártási ideje 4 hét, postán, levélben küldjük meg a tag levelezési címére.

Társkártyát szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozóik részére azok a pénztártagok igényelhetnek, akik már rendelkeznek egészségkártyával. A társkártya igénylő nyomtatványt a Pénztártag és a hozzátartozó által aláírva, eredetiben postai úton a Pénztárba elküldve vagy AVDH szolgáltatással hitelesítve elektronikus úton az info@epenztar.hu e-mail címre kell megküldeni. Az öt évre érvényes kártya díja 3.000 Ft, mely a Pénztártag egyéni számlájáról kerül levonásra. Egy Pénztártag legfeljebb 3 közeli hozzátartozója részére igényelhet társkártyát.

Az egészségkártya érvényessége öt év, a kártya lejárata a kártyaszám alatt, jobb oldalon év/hó formában van feltüntetve, a kártya a lejárati hónap utolsó naptári napján éjfélig érvényes. A Vasutas Egészségpénztár automatikusan megrendeli az új egészségkártyát mindazon tagjának, aki a megrendelés napját megelőző 120 naptári napon belül tagdíjat fizetett és egyenlege a megrendelés napján (a kártya lejáratát megelőző hónap 10-15-e közötti időszak alatt) a kártyacsere díját fedezi, vagy nem fizet tagdíjat, de egyenlege magasabb, mint 5.000 Ft. Az újabb öt évre szóló kártya díja 3.000 Ft, mely az egyéni számláról kerül levonásra. Az új kártyát az előző kártya lejárati hónapjának elején postázzuk az érintetteknek.

Aki nem kéri az új kártyát, írásban kell lemondjon róla, a kártya lejárata előtti 60. napig. Ha a pénztártag a kártyacserére a kártyahasználati szabályzat szerint nem jogosult (pl. nem volt fedezete a kártyarendeléskor), vagy a kártyacseréről lemondott, új egészségkártyát vagy új társkártyát kizárólag írásban, az erre rendszeresített nyomtatványon rendelhet.

A Vasutas Egészségkártyát használat előtt aktiválni szükséges.

A kártya aktiválás az alábbiak szerint lehetséges:

 • minden nap 8-20 óra között a +36-1-238-0361 telefonszámon Kártyaközpontunk, a Card-Consulting Zrt. felhívásával
 • a Pénztár internetes honlapján (www.epenztar.hu) keresztül, a tagkód és az internetes szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges jelszó birtokában az E-pénztár menüpontban,
 • Pénztárunk Ügyfélszolgálatánál – ügyfélszolgálati időben – személyesen vagy a +36-1-880-6550, vagy vasúti vonalakon a (01) 41-36 és 41-79 telefonszámokon.

Az aktiválást követő 2. munkanaptól lehet az egészségkártyát vásárlásra igénybe venni.

Ha a Pénztártag elvesztette a kártyáját, azt a lehető legkorábbi időpontban le kell tiltani, hogy illetéktelen ne használhassa. A letiltást a Kártyaközpont nyitvatartási ideje alatt, minden nap 8-20 óra között annak telefonszámán +36-1-238-0361 lehet kérni. A kártya e-mailben nem tiltható le. A letiltott kártyát a későbbiekben használni nem lehet. A Pénztár akkor készítteti el az új kártyát, ha a Pénztártag az erre rendszeresített Kártyaigénylő nyomtatványon megrendeli azt. A kártyapótlás díja 3.000 Ft, mely az egyéni számláról kerül levonásra.

A Pénztár egészségpénztári szolgáltatások esetén – a Pénztártag betegsége miatti keresőképtelensége esetén a kieső jövedelmének részbeni pótlása kivételével – kizárólag a szolgáltató által kiállított, a számviteli törvény előírásainak megfelelő általános alaki kellékekkel ellátott számla, egyszerűsített számla ellenében teljesíthet kifizetést. A számlán az általános előírásokon túl a kiállító (szolgáltató) minden olyan adatot köteles feltüntetni, mely a megfelelő ellenőrzéshez és adatrögzítéshez szükséges. A szolgáltatóval kötött szerződés alapján kifizetés a Pénztár nevére kiállított elektronikus dokumentum alapján is teljesíthető.

A Pénztár a szolgáltató által a jogszabályok előírásainak megfelelően kiállított számlát az alábbi módon fogadja be:

– eredetiben papír alapon postai úton elküldve

– eredetiben személyesen az ügyfélszolgálatunkon érkeztetve

– elektronikus számlaként elektronikus úton elküldve az igeny@epenztar.hu e-mail címre

– egyszerűsített elektronikus másolatban elküldve az igeny@epenztar.hu e-mail címre (ennek menete itt érhető el)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy nyugta, blokk és előlegszámla nem fogadható be. Készpénzes vásárlás esetén a pénztártag, egészségkártyás fizetés esetén a szolgáltató küldi be a Pénztárba a számlát. Készpénzes számlát az „Igénybejelentés” elnevezésű nyomtatvány csatolásával kell beküldeni. Abban az esetben, ha a pénztártag a számla ellenértékét átutalással egyenlítette ki a szolgáltató felé, igazolni kell az átutalás tényét (banki utalás kivonata, szolgáltató igazolása) is. A pénztártag által közvetlenül kiegyenlített elektronikus számla elszámolásához a számlát nem kell csatolni az igénybejelentéshez, azt a Pénztár igeny@epenztar.hu e-mail címére kell elküldeni és az igénybejelentő nyomtatványt postai úton elküldve, személyesen érkeztetve vagy elektronikusan AVDH szolgáltatással hitelesítve elektronikus aláírással ellátva tudja benyújtani.

Az online elektronikus ügyintézés keretében az egészségpénztári és önsegélyező szolgáltatások (kifizetések) igénylésére benyújtott igénybejelentését a hozzátartozó dokumentumokkal (azok egyszerű elektronikus másolatának megküldésével) együtt elektronikus úton tudja elküldeni az igeny@epenztar.hu e-mail címre. Az így benyújtott igények esetében Pénztárunk az igényt csak akkor fogadja be, ha az igénybejelentést a Pénztártag az AVDH szolgáltatással (Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés) hitelesítve nyújtja be elektronikus aláírással ellátva. Az igénybejelentést alátámasztó számlákat, dokumentumokat – azok teljes felületét – egyesével szkennelje be vagy fotózza le. Minden dokumentum kerüljön Pdf vagy képfájl formátumba, melyeket nem kell a Pénztártag által is (egyenként) hitelesíteni, azokat a hitelesített aláírással ellátott igénybejelentővel együtt elektronikus másolatban a Pénztár befogadja. Lehetőség szerint egy igényhez maximum 5 db igényt alátámasztó dokumentumot csatoljon.

Az igénybenyújtás online elektronikus úton történő beküldésének részletes menetét itt találja meg.

Felhívjuk Pénztártagjaink szíves figyelmét, hogy az AVDH szolgáltatás csak Ügyfélkapu regisztrációval használható és az így hitelesített dokumentumok teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülnek. Az azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítés (AVDH) használati útmutatója és a hitelesítés folyamata megtalálható az alábbi linken:

https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_hasznalati_utmutato

Pénztártagjainknak lehetősége van 2024.01.01-től, hogy online módon is beküldjék igényüket.

Az elektronikus úton történő igények beküldésének menete:

 1. Töltse ki és lássa el az igénybejelentő nyomtatványunkat AVDH szolgáltatással (Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés) hitelesített elektronikus aláírással ellátva, majd töltse le az aláírt pdf fájlt. (Az azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítés (AVDH) használati útmutatója és a hitelesítés folyamata megtalálható az alábbi linken:   https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_hasznalati_utmutato
 2. Egyesével szkennelje be vagy fotózza le az igénybejelentést alátámasztó dokumentumot/dokumentumokat (számla, egyéb dokumentum). Minden dokumentum kerüljön külön Pdf vagy képfájlba. Vigyázzon arra, hogy a dokumentum teljes felülete legyen beszkennelve vagy lefotózva, hogy az abban lévő adatok jól láthatóak legyenek.
 3. Az AVDH-val hitelesített igénybejelentő nyomtatványt és a 2.pont szerinti dokumentumokat az igeny@epenztar.hu e-mail címre küldje el. Lehetőség szerint egy igényhez maximum 5 db igényt alátámasztó dokumentumot csatoljon.

Felhívjuk Pénztártagjaink szíves figyelmét a következőkre:

 • Az igénybejelentést alátámasztó számlákat, dokumentumokat nem kell a Pénztártag által is (egyenként) hitelesíteni, azokat a hitelesített aláírással ellátott igénybejelentővel együtt elektronikus másolatban a Pénztár befogadja.
 • Az AVDH szolgáltatás csak Ügyfélkapu regisztrációval használható és az így hitelesített dokumentumok teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülnek.
 • Az elektronikus úton benyújtott igényeket ne nyújtsa újra be papír alapon is.

Pénztártagjainknak 2024.01.01-től a Pénztár nyomtatványainak papír alapú benyújtása mellett lehetőségük van már online módon is intézni bejelentésüket. Az egyszerű, kényelmes és gyors ügyintézés az ügyfélkapuval rendelkező Pénztártagjaink számára bármikor és bárhonnan elérhető, ahol van internet kapcsolat. Ha még nincs ügyfélkapuja, azt személyesen igényelheti pl. Okmányirodában, Kormányablakban vagy e-személyivel elektronikusan.

Az online elektronikus ügyintézés keretében nyomtatványaink egy része már online hitelesíthetőek az AVDH szolgáltatás segítségével, melyet elektronikus úton be tud küldeni Pénztárunkhoz az info@epenztar.hu e-mail címre.

Az online elektronikus úton benyújtott nyomtatványok esetében Pénztárunk a nyomtatványt  csak akkor fogadja be, ha azt a Pénztártag az AVDH szolgáltatással (Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés) hitelesítve nyújtja be elektronikus aláírással ellátva. A nyomtatványt alátámasztó dokumentumokat – azok teljes felületét – egyesével szkennelje be vagy fotózza le. Minden dokumentum kerüljön Pdf vagy képfájl formátumba, melyeket nem kell a Pénztártag által is (egyenként) hitelesíteni, azokat a hitelesített aláírással ellátott nyomtatvánnyal együtt elektronikus másolatban a Pénztár befogadja.

Abban az esetben, ha bizonyos nyomtatványokhoz szükséges lehet két fél aláírása is (pl. társkártya igénylés) ebben az esetben kérjük, hogy minden aláíró külön-külön hitelesítse ugyanazt az aláírás előtti dokumentumot és mindegyik példányt küldje el a Pénztárhoz.

Pénztárunk az alábbi nyomtatványainkat papír alapon benyújtva eredeti aláírással ellátva vagy AVDH szolgáltatással hitelesítve elektronikus úton elküldve tudja befogadni, ezek a következő nyomtatványok:

 • Belépési nyilatkozat
 • Haláleseti kedvezményezett
 • Átlépési nyilatkozat
 • Kártyaigénylő
 • Számla lekötés
 • Számla feltörés
 • Azonosítási adatlap
 • Igénybejelentés egészségpénztári szolgáltatásokhoz
 • Kieső jövedelem pótlása iránti igénylés
 • Igénybejelentő várandóssági segélyhez
 • Igénybejelentő szülési segélyhez
 • Igénybejelentő CSED és GYED kiegészítéshez
 • Igénybejelentő GYES és GYET kiegészítéshez
 • Igénybejelentő munkanélküliségi támogatáshoz
 • Igénybejelentő rokkantsági támogatáshoz
 • Igénybejelentő temetési segélyhez hozzátartozó halála esetén
 • Igénybejelentő iskolakezdési támogatáshoz közoktatás
 • Igénybejelentő iskolakezdési támogatáshoz felsőoktatás
 • Igénybejelentő védendő fogyasztók részére
 • Igénybejelentő lakáshitel támogatásához
 • Igénybejelentő idősgondozás támogatáshoz

Pénztárunk az alábbi nyomtatványainkat papír alapon benyújtva eredeti aláírással ellátva vagy másolatban, hitelesítés nélkül elektronikus úton elküldve tudja befogadni, ezek a következő nyomtatványok:

 • Adatmódosítás
 • Szolgáltatásra jogosultak
 • Adónyilatkozat
 • GYES/GYED bejelentés
 • Portál regisztrációs adatlap
 • Eseti fogorvosi szerződés
 • Orvosi javaslat

Felhívjuk Pénztártagjaink szíves figyelmét, hogy az AVDH szolgáltatás csak Ügyfélkapu regisztrációval használható és az így hitelesített dokumentumok teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülnek. Az azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítés (AVDH) használati útmutatója és a hitelesítés folyamata megtalálható az alábbi linken:

https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_hasznalati_utmutato

Külföldön igénybe vett, külföldi szolgáltató által számlázott szolgáltatások közül kizárólag a sporteszköz vásárlás és bérlés számolható el. Külföldi számlát a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztárban akkor lehet elszámolni, ha szabályos számla -pl. Rechnung (német), Invoice (angol) – kerül beküldésre és olyan termék szerepel a számlában, melynek egészségpénztári elszámolásához nem szükséges a szolgáltatóval szerződést kötni. Az elszámoláshoz azonban szükséges, hogy a szolgáltató a Pénztár (Pénztártag) nevére szóló számlát állítson ki (nyugta nem megfelelő). A számvitelről szóló törvény értelmében a külföldi szállító, szolgáltató számláján azokat az adatokat, megjelöléseket magyarul is fel kell tüntetni, amelyek a bizonylat hitelességéhez, a megbízható, a valóságnak megfelelő adatrögzítéshez, könyveléshez, az utólagos ellenőrzéshez feltétlenül szükségesek. Ez biztosítja, hogy a Pénztár a számla befogadhatóságát minden esetben meg tudja vizsgálni. Kérjük tagjainkat, hogy a gyors ügyintézés érdekében a számla benyújtása előtt fordítsák/ fordíttassák le a külföldi számlákat, és a fordítást is csatolják a számlához. A fordításnak nem szükséges hitelesítettnek lennie.

Az egészségkártyával vásárolni csak a Pénztártag egyéni egészségszámláján rendelkezésre álló fedezet erejéig lehet. A kártyával készpénz nem vehető fel. Az egészségkártyával önsegélyező pénztári szolgáltatásokat nem lehet fizetni. A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjai a készpénzkímélő egészségkártyával az alábbiak szerint fizethetnek:

POS terminál igénybevételével

A kártyaelfogadási szerződést kötött és leolvasó terminállal rendelkező partnereinknél az egészségkártya használata a bankkártyához hasonlóan történik: fizetéskor a kártya leolvasásra kerül, ekkor automatikusan történik meg a fedezet ellenőrzés, valamint a megjelölt összeg zárolása.

Telefonos engedélyeztetéssel

A kártyaelfogadási szerződést kötött, de leolvasó terminállal nem rendelkező szolgáltatóknál, a kártyaelfogadás a telefonos engedélyeztetéssel lehetséges, melynek menete röviden: a fizetéskor a Szolgáltató a Pénztártag jelenlétében felhívja a Kártyaközpont +36-1-238 0361 telefonszámát, ahol minden nap 8-20 óra között várják a hívásokat. Az adategyeztetés és fedezet ellenőrzés után megtörténik a meghatározott összeg zárolása.

Fontos, hogy a számlát a pénztártag vagy a szolgáltatásra jogosultja minden esetben aláírja. Egészségkártya használata esetében a számlát minden esetben a szolgáltató küldi be a Pénztárba. Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár kártyáját elfogadó szolgáltatók általában a bejárati ajtónál matricával jelölik a kártyaelfogadás tényét.

A készpénzes számlákat, a kieső jövedelempótló támogatással kapcsolatos igényeket az „Igénybejelentés egészségpénztári szolgáltatásokhoz” elnevezésű nyomtatvány csatolásával kell beküldeni (a nyomtatvány a honlapról letölthető, az ügyfélszolgálaton igényelhető, szükség szerint másolható) a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár részére. Az egészségpénztári szolgáltatási igényeket a Pénztártag benyújthatja eredetiben papír alapon postai úton elküldve vagy személyesen az ügyfélszolgálaton leadva vagy elektronikus úton az igeny@epenztar.hu e-mail címre megküldve. Az igénybejelentő nyomtatványon fel kel tüntetni a Pénztártag azonosításához szükséges adatokat, a szolgáltatás megnevezését, a csatolt mellékletek számát. Feltétlenül szükséges az igénybejelentőt aláírni (elektronikus úton történő beküldés esetén AVDH szolgáltatással hitelesítve elektronikus aláírással ellátva). Az esetleges kérdések tisztázása érdekében célszerű egy olyan telefonszámot megadni a nyomtatványon, amelyen a Pénztártag munkaidőben elérhető.
Az utalás a pénztártag által írásban bejelentett bankszámlaszámra történik. Bankszámlaszám megváltozása esetén az adatmódosító lapot kell kitölteni. Szolgáltatási igénybejelentőn nem lehet bankszámlaszámot módosítani. Az egészségpénztári számlák beküldésének nincs elévülési ideje, tehát akár évente, vagy kétévente összegyűjtve is beküldhetők a Pénztárba. Fontos tudnivaló azonban, hogy a számlák elszámolása minden esetben a benyújtás és kifizetés időpontjában érvényben lévő szabályok szerint történik.
A Pénztárból szolgáltatásra egy-egy alkalommal igényelhető legkisebb összeg 1.000 Ft (az ezer forint alatti számlákat össze kell gyűjteni).

A Pénztár az igények beérkezésétől számított nyolc munkanapon belül utalja át az igényelt (és kifizethető) egészségpénztári szolgáltatások ellenértékét. A Pénztár nem utalja át azon tételek ellenértékét, melyet a jogszabályok szerint nem lehet kifizetni. Ha a szolgáltatások kifizetéséhez orvosi javaslat vagy hatósági igazolás szükséges és a Pénztártag (hozzátartozója) ilyennel nem rendelkezik, a Pénztár negyedévente egy alkalommal írásban értesíti a Pénztártagot. A Pénztár a szolgáltatás teljes értékét csak akkor téríti meg a Pénztártag részére, ha a szolgáltatás értéke a Pénztártag egyéni egészségszámláján rendelkezésre áll. Ha nem rendelkezik a szükséges fedezettel és az egyéni számlán rendelkezésre álló összeg erejéig részkifizetést kér, kérjük, az igénybejelentő nyomtatványon jelezze részkifizetési igényét. Részkifizetés esetén a szolgáltatás el nem számolt összegére a Pénztártag nem tarthat igényt.

A szolgáltatások ellenértékét a Pénztártag bankszámlájára utalja át a Pénztár.
Bankszámlaszám megváltozása esetén a honlapunkról letölthető adatmódosító lapot kell kitölteni. Szolgáltatási igénybejelentőn nem lehet bankszámlaszámot módosítani.

Az adóköteles életmódjavító szolgáltatások körébe tartozó szolgáltatások igénybe vétele esetén a pénztártagnak az összevont adóalapba tartozó jövedelme keletkezik és SZJA fizetési kötelezettség terheli. A Pénztár az adóköteles életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásokra vonatkozó készpénzfizetési számla ellenértékét akkor téríti meg a Pénztártag részére, ha a Pénztártag ezt a „Nyilatkozat életmódjavító szolgáltatások igénybevételére” elnevezésű nyomtatványon írásban kéri. A nyilatkozat visszavonásig érvényes, a már elszámolt, kifizetett számlák tekintetében nem módosítható. A nyilatkozat a honlapról letölthető (Adónyilatkozat elnevezéssel) vagy az ügyfélszolgálaton igényelhető.

Adóköteles életmódjavító szolgáltatás ellenértékének Pénztártag részére történő kifizetése esetén a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár levonja a hatályos jogszabályok szerint megállapított személyi jövedelemadó- előleget, és az SZJA-val csökkentett összeget utalja át a tag felé. Kártyás (telefonos zárolással történő) vásárlás esetén, ha a Pénztártag nem rendelkezik a számla kifizetésének időpontjában érvényes nyilatkozattal, a Pénztár negyedévente egy alkalommal levélben felhívja figyelmét az életmódjavító szolgáltatás adókötelezettségére. A Pénztártagnak lehetősége van megküldeni nyilatkozatát az adóköteles igénybevételhez, vagy 15 napon belül a szolgáltatás ellenértékét visszatéríteni. Visszatérítés esetében adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.

Életmódjavító szolgáltatás egészségkártyás igénybevétele esetén a Pénztártagnak SZJA előleg befizetési kötelezettsége is van, melyet az adóelőleg fizetési szabályok szerint az Adóhivatal felé negyedévente kell rendezzen. Az adófizetési kötelezettség akkor is a Pénztártagot terheli, ha a szolgáltatást közeli hozzátartozója vette igénybe.

Jogalap nélküli szolgáltatásnak minősül, ha a Pénztártag olyan szolgáltatást vett igénybe, amely a jogszabály és a Pénztár alapszabálya szerint nem elszámolható, az adott szolgáltatásra vonatkozó igénybevételi korlátot a Pénztártag már kimerítette vagy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges feltételek nem teljesülnek (pl. orvosi javaslat, hatósági igazolás hiánya, nem szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozó vette igénybe a szolgáltatást).

Ha a Pénztártag egészségpénztári kártyával (telefonos zárolással) jogalap nélküli szolgáltatást vett igénybe, a Pénztár negyedévente egy alkalommal levélben felhívja figyelmét az adófizetési kötelezettségre. A Pénztártagnak lehetősége van megküldeni a szükséges igazolásokat, vagy 15 napon belül a szolgáltatás ellenértékét visszatéríteni. Visszatérítés (igazolások megküldése) esetében adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.
Jogalap nélküli szolgáltatás egészségkártyás igénybevétele esetén a pénztártagnak SZJA befizetési kötelezettsége is van.
Az adófizetési kötelezettség akkor is a Pénztártagot terheli, ha a szolgáltatást közeli hozzátartozója vette igénybe.

Új szolgáltatót telefonon, levélben, e-mailben is lehet javasolni. Az ajánláskor szükséges az alábbi adatokat megjelölni: szolgáltató neve, tevékenységi kör, megkeresendő személy neve, postai címe, telefonszáma.

A tagdíj nem fizetés a tagsági jogviszonyt nem szünteti meg. A tagdíjat nem fizető Pénztártag a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár szolgáltatásait ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe, mint a tagdíjat fizető tagok. A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztásának kezdő időpontjától a Pénztár jogosult a Pénztártag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát a Pénztár mindenkori egységes tagdíjának a működési és likviditási alapra jutó hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb a tárgyévben jóváírt hozam összegével csökkenteni és azt a működési illetve a likviditási alap javára jóváírni.

A Pénztár tagdíj nem fizetés miatti hozamelvonást legfeljebb 12 havi egységes tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó hányadának megfelelő összeg (összesen: 5.280 Ft), de legfeljebb az érintett tag tárgyév utolsó negyedévi hozamának összegéig érvényesíti. A Pénztár a tagdíj nem fizetés miatti hozamelvonást a nyugállományba vonult és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátását (csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj vagy örökbefogadói díj) igénybe vevő vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesülő pénztártagok esetében is alkalmazza.

A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabálya szerint a tag tagsági jogviszonya akkor szűnik meg automatikusan, ha egy éves tagdíj nem fizetést követően egyéni számlájának az egyenlege 4.000 Ft alá csökken.

A munkaviszony megszűnésével egyidejűleg a pénztári tagság nem szűnik meg, tehát felmondani sem érdemes.

Az alábbiakat javasoljuk:

 • Munkahely változtatás esetén jelezze új munkáltatójának, hogy a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagja. Ha a munkáltató fizet önkéntes biztosítópénztári hozzájárulást, akkor kérje, hogy azt a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztárba utalja. Ha lehetőségei engedik, kérje meg új munkáltatóját, hogy havi járandóságából vonja le és utalja át pénztárunkba az egységes tagdíjat.
 • Ha átmenetileg munka nélkül marad, vagy az új munkahelyén nem kívánja fizetni a pénztári tagdíjat, csak az egyéni számlán lévő összeg kimerülése esetén kérje a tagsági jogviszony megszüntetését.

Ha mégis a tagsági jogviszony megszüntetése mellett dönt, a Pénztár az egyéni számlán lévő összegből levonja a 4.000 Ft kilépési díjat, a mindenkor érvényes adókat és járulékokat és a magánszemélyt 13 % szociális hozzájárulási adó is terheli.
A Pénztár Alapszabálya szerint a Pénztártag tagsági jogviszonya megszűnik, ha egy éves tagdíj nemfizetést követően egyéni számlájának egyenlege 4.000 Ft-ot nem haladja meg.

Nyugdíjas tagjainknak lehetőségük van arra, hogy tagsági jogviszonyukat fenntartsák és a fizető tagokkal azonos módon igénybe vegyék a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár szolgáltatásait. A nyugdíjazás tényét nem szükséges bejelenteni. A tagsági jogviszony akkor szűnik meg, ha egy éves tagdíj nemfizetést követően a pénztártag egyéni számlájának egyenlege 4.000 Ft-ot nem haladja meg.

A gyes-en, gyed-en lévő pénztártagoknak lehetőségük van arra, hogy tagsági jogviszonyukat az ellátás időszaka alatt akkor is fenntartsák, ha fedezetük 4.000 Ft-ot nem haladja meg. Írásban (GYES, GYED bejelentés elnevezésű nyomtatványon) be kell jelenteni a gyes, gyed igénybevételét és várható időtartamát és kérni kell, hogy a Pénztár a tagsági jogviszonyt ne szüntesse meg tagdíj-nemfizetés miatt.

Az Alapszabály rendelkezései értelmében a tagdíjat nem fizető tagok esetében a Pénztár jogosult a Pénztártag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát – a 12 havi egységes tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó hányadnak megfelelő összegével, de legfeljebb a negyedik negyedévi hozam összegével – csökkenteni, és azt a működési, illetve likviditási alap javára jóváírni. Ez a rendelkezés a nyugdíjas és gyes-en, gyed-en lévő pénztártagokra is érvényes.

A Pénztártag tagságát bármikor megszüntetheti: A bejelentést minden esetben írásban kell megtenni, eredeti aláírással ellátva. A kilépési szándék bejelentését követően újabb szolgáltatást igénybe venni nem lehet, az egészségkártya zárolásra kerül. A kifizetés a bejelentés Pénztárba történő beérkezését követő 15 napon belül történik meg. A kilépés díja 4.000 Ft. Kilépéskor a Pénztár levonja a jogszabály által előírt adókat és járulékokat. A magánszemélyt további 13 % szociális hozzájárulási adó is terheli, melyet az Adóhivatal felé kell megfizessen.

A Pénztártag írásos bejelentésben halála esetére haláleseti kedvezményezettet jelölhet. A rendelkezés haláleseti kedvezményezett(ek) jelöléséről szóló pénztári nyomtatványt a Pénztártag vagy két tanúval aláíratva papír alapon eredeti aláírással a Pénztár címére vagy AVDH szolgáltatással hitelesítve elektronikus úton a Pénztár info@epenztar.hu e-mail címére tudja megküldeni. Jelölés esetén a megnevezettek öröklik a pénztári egyéni számlán rendelkezésre álló összeget. Ha nem jelöl a Pénztártag haláleseti kedvezményezettet, akkor a törvényes öröklés szabályai szerint kerül sor az öröklésre. Az örökös adó- és illetékmentesen kérheti a pénz kifizetését, vagy a Pénztárban hagyja, belép, fizeti az egységes havi tagdíjat és az örökölt pénzt is felhasználhatja szolgáltatások igénybevételére.
A haláleseti kedvezményezett jelölésre szolgáló nyomtatvány honlapunkról letölthető

Kérjük, hogy amennyiben tagi adataiban bármilyen változás történik (állandó lakcímet, levelezési címet változtat, neve megváltozik stb.) feltétlenül jelentse be írásban közvetlenül a Pénztárhoz is. A bejelentés elmaradása miatt fontos igazolásokat, leveleket nem tudunk Önhöz megküldeni. Az adatmódosító nyomtatvány honlapunkról letölthető. A lakcím, levelezési cím, telefonszámok változása a tagkód és jelszó segítségével az E-pénztár menüpontban is bejelenthetők.

A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Budapest, XIV. Kőszeg u. 26. szám alatt ügyfélszolgálatot üzemeltet. Az ügyfélszolgálaton a munkatársak hétfőtől – csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-12 óra között várják a pénztártagok megkeresését. A telefonos ügyfélszolgálat hétfőnként (munkanapokon) meghosszabbított nyitvatartással, 20 óráig fogadja tagjaink – panaszok bejelentésével kapcsolatos – telefonhívásait. Az Írjon nekünk menüpontból elektronikusan küldött levelekre a lehető legrövidebb időn belül válaszolunk. A www.epenztar.hu honlapon a Pénztár legfontosabb szabályzatai, a pénztári működést érintő jogszabályok mellett hasznos információk és a pénztári élet aktualitásai is megtalálhatók.
Lehetőség van – tagkód és titkos jelszó segítségével – a kártyaszámlán könyvelt tételek követésére és az elérhetőségi adatok módosítására. A honlapon megtalálható a Pénztárral szerződésben álló szolgáltatók listája és új szolgáltatót is lehet ajánlani.

A (06-1) 224-0620 telefonszámon 24 órás automata egyenleglekérdező szolgáltatás működik, a tagkód ismeretében lehet használni.

Évente egy alkalommal (legkésőbb a tárgyévet követő június végéig) értesítőt küldünk az egyéni számla forgalmáról.

Évente 2 alkalommal hírlevélben tájékoztatjuk tagjainkat a jogszabályok, az Alapszabály és a Szolgáltatási szabályzat legfontosabb változásairól.

Pénztárunk az E-pénztár szolgáltatással egyszerűbb ügyintézést, gyors és kényelmes tájékoztatást biztosít tagjainak.

A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár honlapján, a www.epenztar.hu weboldalon a nyitólapról vagy a Tagjainknak menüpontból az E-pénztár menüpontra kattintva lehet elérni a szolgáltatást. Belépéskor a rendszer kérni fogja a tagkódot, illetve jelszót.
A 8 számjegyből áll tagkódot, melynek első két számjegye minden tagunknál 15 a záradékolt belépési nyilatkozat tartalmazza, egészségkártyával rendelkező tagjaink kártyájukon is megtalálják.
Jelszó: 2018. január 30 előtt belépett tagjaink esetében 6 karakterből áll, lehet szám vagy betű, vegyesen. Figyelem! A program a jelszó esetében csak a nagybetűvel írt karaktereket fogadja el, ezért kérjük, erre fokozottan figyeljenek. Ez a jelszó bármikor módosítható.

2018. január 31-től belépett tagjainknak regisztrációs adatlapot küldünk, e-mail címük megadását és feldolgozását követően tudjuk részükre e-mailben megküldeni a szolgáltatás használatához szükséges jelszót. Az első belépést követően a jelszó igény szerint módosítható.

Amennyiben elfelejtette jelszavát, felhasználónevének (tagkódjának) és e-mail címének megadásával igényelhet újat. Fontos, hogy azt az e-mail címet adja meg, amelyet korábban már bejelentett a Pénztár részére.

Ha még nincs bejelentett e-mail címe, honlapunkról letölthető adatlap kitöltésével és visszaküldésével szíveskedjen e-mail címét közölni, az E-pénztár szolgáltatáshoz szükséges jelszavát ezután tudjuk Önnek megküldeni.

Számlatörténet lekérdezés

A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjai részére 2008-tól lehetőség van a számlatörténet lekérdezésére és nyomtatására. Ez a szolgáltatás a korábbi egyenleglekérdezés menüpont helyett nyújt széles körű információkat.
Tagjaink tájékozódhatnak arról, hogy milyen időpontban, mekkora összegű számla ellenértéke került elutalásra, mikor érkezett meg az egyéni számlára a munkáltatói hozzájárulás vagy az egyéni befizetés és megismerhetik aktuális felhasználható egyenlegüket. Az egészségkártyás vásárlások a tranzakciót követő második munkanaptól láthatók az E-pénztárban.

Személyes adatok módosítása

Lakcím, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím változása esetén az E-pénztár használatával is be lehet jelenteni a módosításokat. Az E-pénztár szolgáltatás keretében tett módosítások 2 munkanap elteltével jelennek meg az on-line felületen.

Bankszámlaszám módosítása is csak levélben lehetséges, az ehhez szükséges nyomtatványok honlapunk Tagjainknak /Nyomtatványok menüpontjában tölthetők le.

A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár honlapja nemzetközileg elfogadott és valamennyi elterjedt böngészőben, operációs rendszerben alapértelmezés szerint elérhető Tanúsítványkiadó által hitelesített tanúsítvánnyal rendelkezik.
A www.epenztar.hu oldal két különböző tanúsítványt használ. Az egyik magához a www.epenztar.hu oldalhoz szükséges, a másik a tagoknak és a munkáltatóknak szóló E-pénztár menüpontból elérhető szolgáltatáshoz.
A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár honlapja által használt tanúsítványok biztosítják, hogy a https kapcsolat felépítése során az adatkommunikációt ne lehessen észrevétlenül módosítani, így a személyes adatok a kommunikációs csatornán keresztül nem juthat illetéktelen kezekbe.

Felkeltettük érdeklődését, és Ön még nem tag a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztárban? A belépéssel kapcsolatban az alábbi teendői vannak:

 • töltse ki a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár belépési nyilatkozatát papír alapon eredeti aláírással ellátva és küldje meg a Pénztár címére vagy AVDH szolgáltatással hitelesítve elektronikus úton küldje meg a Pénztár info@epenztar.hu e-mail címére.
 • VBKJ (kafetéria) jegyzés keretében válassza a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztárt!

A belépési nyilatkozat Pénztárunkhoz történő leadását követően záradékolásra kerül. A tagság a záradékolás napjától él, ekkortól tudja igénybe venni a Pénztártag a Pénztár szolgáltatásait. A belépési nyilatkozat egy példányát, mely tartalmazza tagkódját, valamint az internetes szolgáltatások eléréséhez alkalmas jelszót megküldjük a tag részére. A belépési díj 2.000 Ft, melyet a Pénztár az első havi egységes tagdíjból von le.
A szolgáltatások igénybe vételét egyszerűsítő, öt évig érvényes egészségkártya egyszeri díja 3.000 Ft, az egyéni számlából kerül levonásra.

Székhely, ügyfélszolgálat
1144 Budapest, Kőszeg u. 26.
Levelezési cím: 1583 Budapest Pf. 36.
A vasúti postán feladott leveleket is kézbesítik a Pénztár részére

Telefonszám:
Vasútüzemi (t/f): (01) 41-36, 41-79
+36-1-880-6550
Fax: +36-1-880-6580

E-mail: kapcsolat
Honlap: http://www.epenztar.hu

Ügyfélszolgálati idő:
Hétfőtől – csütörtökig: 8-16 óra között
Pénteken: 8-12 óra között
Telefonos ügyfélszolgálatunk a +36-1-880-6550 telefonszámon hétfőnként (munkanapokon) meghosszabbított ügyeleti rendben, 20 óráig várja tagjaink – panaszok bejelentésével kapcsolatos – telefonhívásait.

Automata telefonos egyenleglekérdezés +36-1-224-0620
Kártyaközpont +36-1-238-0361