Önsegélyező szolgáltatások részletes feltételei

Szülési segély
A szolgáltatás a Pénztártag vagy szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozója jogán igényelhető. A Pénztártag egyéni számláján rendelkezésre álló egyenlegből a szolgáltatás finanszírozására a 180 napon belül jóváírt munkáltatói hozzájárulás, egyéni tagdíj és támogatói adomány nem használható fel.

A szolgáltatást két jogcímen nyújtja a Pénztár:
a) a magzat (orvos által igazolt) fogantatásának 91. napjától megszületéséig nyújtható szolgáltatás, a várandóssággal összefüggő orvosi ellátás számlával igazolt költségének támogatására, értékhatár nélkül,
b) a gyermek megszületése, illetve örökbefogadása vagy gyámság alá helyezése esetén nyújtható egyszeri, egyösszegű támogatás, melyet a Pénztár a gyermeket nevelő szülő, örökbefogadó szülő vagy gyám részére biztosíthat. Maximális összege újszülöttenként ötszázezer Ft.

Elszámoláshoz szükséges dokumentumok:
a) orvosi költségek megtérítéséhez az orvosi ellátásról kiállított számla és a terhesgondozási kiskönyv másolata
b) egyösszegű támogatás igényléséhez a gyermek születési anyakönyvi kivonata, illetve örökbefogadás vagy gyámság alá helyezés esetén az ennek tényét bizonyító hatósági iratok másolata.

Igénylés benyújtásának határideje:
a.) orvosi költségek megtérítése esetén a számla kiállításától számított 120 napon belül,
b.) egyösszegű támogatás igénylése esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, illetve örökbefogadás vagy gyámság alá helyezés esetén az ennek tényét bizonyító hatósági iratok kiállításától számított 120 napon belül.

Gyermekgondozási támogatás
A szolgáltatás a Pénztártag vagy szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozója jogán igényelhető.
A Pénztártag egyéni számláján rendelkezésre álló egyenlegből a szolgáltatás finanszírozására a 180 napon belül jóváírt munkáltatói hozzájárulás, egyéni tagdíj és támogatói adomány nem használható fel.

A szolgáltatás a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig. A Pénztár által nyújtott szolgáltatás a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj alapjául szolgáló összeg és a folyósított összeg különbözete.
A jogosultság idejének fennállása alatt igénybe vehető szolgáltatás.
A csecsemőgondozási díj (CSED) folyósítási időtartama az igazolás szerinti jogosultság kezdetétől számított 168 nap. Gyermekgondozási díj (GYED) a CSED lejártát követően, a gyermek két éves koráig jár.

Az elszámoláshoz szükséges dokumentumok:
az első igényléskor hivatalos igazolás (határozat) a kapott ellátás megállapításáról, mely tartalmazza az ellátás összegét és az ellátás alapjául szolgáló összeget

Igénylés benyújtásának határideje:
a) a hivatalos igazolás kézhezvételétől számított 120 napon belül, vagy
b) a jogosultság fennállása alatt bármikor
c) a szolgáltatás visszamenőlegesen a jogosultság kezdetének napjáig, de legfeljebb a benyújtás napját megelőző 120 napra folyósítható.
A Pénztár a szolgáltatást havi rendszerességgel utalja ki jogosultság idejének fennállása alatt. Az első igényléskor az igényjogosultság kezdetétől számítva az igénylést megelőző hónap utolsó napjáig teljesít kifizetést, ezt követően minden jogosultsági hónapot követő hó 20. napjáig.
A szolgáltatásra való jogosultság idő előtti megszűnését a jogosultnak a megszűnés időpontját, illetve a szolgáltatásra való jogosultság megszűnését igazoló dokumentum kézhezvételét követő 8 munkanapon belül be kell jelentenie a pénztárnak.

Gyermeknevelési támogatás
A szolgáltatás a Pénztártag vagy szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozója jogán igényelhető.
A Pénztártag egyéni számláján rendelkezésre álló egyenlegből a szolgáltatás finanszírozására a 180 napon belül jóváírt munkáltatói hozzájárulás, egyéni tagdíj és támogatói adomány nem használható fel.

A szolgáltatás a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátással megegyező mértékben.
A jogosultság idejének fennállása alatt igénybe vehető szolgáltatás.

Az elszámoláshoz szükséges dokumentumok:
a) a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás megállapítására vonatkozó, a területileg illetékes Kormányhivatal által kiállított igazolás másolata,
b) a folyósított összegről szóló igazolás.

Igénylés benyújtásának határideje:
a) a hivatalos igazolás kézhezvételétől számított 120 napon belül, vagy
b) a jogosultság fennállása alatt bármikor
c) a szolgáltatás visszamenőlegesen a jogosultság kezdetének napjáig, de legfeljebb a benyújtás napját megelőző 120 napra folyósítható.
A Pénztár a szolgáltatást havi rendszerességgel utalja ki jogosultság idejének fennállása alatt. Az első igényléskor az igényjogosultság kezdetétől számítva az igénylést megelőző hónap utolsó napjáig teljesít kifizetést, ezt követően minden jogosultsági hónapot követő hó 20. napjáig.
A szolgáltatásra való jogosultság idő előtti megszűnését a jogosultnak a megszűnés időpontját, illetve a szolgáltatásra való jogosultság megszűnését igazoló dokumentum kézhezvételét követő 8 munkanapon belül be kell jelentenie a pénztárnak.

Munkanélküliségi ellátások
A szolgáltatás a Pénztártag vagy szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozója jogán igényelhető.
A Pénztártag egyéni számláján rendelkezésre álló egyenlegből a szolgáltatás finanszírozására a 180 napon belül jóváírt munkáltatói hozzájárulás, egyéni tagdíj és támogatói adomány nem használható fel.
Munkanélküliségi ellátások szolgáltatást a pénztár azon személyek részére nyújthatja, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak.

A szolgáltatás a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti álláskeresési járadék, álláskeresési segély összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig.
A jogosultság idejének fennállása alatt igénybe vehető szolgáltatás.

Az elszámoláshoz szükséges dokumentumok:
a) a Munkaügyi Központ által kiállított álláskeresési járadékot vagy álláskeresési segélyt megállapító határozat,
b) a folyósítás ideje alatt havonta az átutalást igazoló folyószámla kivonat vagy postai kifizetési szelvény másolata.

Igénylés benyújtásának határideje:
a) első igénylés a Munkaügyi Központ által kiállított határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül, vagy
b) a jogosultság fennállása alatt bármikor
c) a szolgáltatás visszamenőlegesen a jogosultság kezdetének napjáig, de legfeljebb a benyújtás napját megelőző 120 napra folyósítható.
A szolgáltatásra való jogosultság megszűnését a jogosultnak a megszűnés időpontját, illetve a szolgáltatásra való jogosultság megszűnését igazoló dokumentum kézhezvételét követő 8 munkanapon belül be kell jelentenie a pénztárnak.

Rokkantsági járadék, ápolási díj
A szolgáltatás a Pénztártag vagy szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozója jogán igényelhető.
A Pénztártag egyéni számláján rendelkezésre álló egyenlegből a szolgáltatás finanszírozására a 180 napon belül jóváírt munkáltatói hozzájárulás, egyéni tagdíj és támogatói adomány nem használható fel.

A szolgáltatás a rokkantsági járadék valamint az ápolási díj összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátással megegyező mértékben.
A jogosultság idejének fennállása alatt igénybe vehető szolgáltatás.

Az elszámoláshoz szükséges dokumentumok:
a) a rokkantsági járadék vagy az ápolási díj megállapításáról szóló igazolás
b) a folyósítás ideje alatt havonta az átutalást igazoló folyószámla kivonat vagy postai kifizetési szelvény másolata.

Igénylés benyújtásának határideje:
c) első igénylés a rokkantsági járadék vagy az ápolási díj megállapítására vonatkozó határozat kézhezvételétől számított 120 napon belül, vagy
d) a jogosultság fennállása alatt bármikor,
e) a szolgáltatás visszamenőlegesen a jogosultság kezdetének napjáig, de legfeljebb a benyújtás napját megelőző 120 napra folyósítható.
A szolgáltatásra való jogosultság megszűnését a jogosultnak a megszűnés időpontját, illetve a szolgáltatásra való jogosultság megszűnését igazoló dokumentum kézhezvételét követő 8 munkanapon belül be kell jelentenie a pénztárnak.

Hátramaradottak segélyezése halál esetén
A szolgáltatást a Pénztártag bejelentett hozzátartozóinak halála esetén igényelheti.
A Pénztártag egyéni számláján rendelkezésre álló egyenlegből a szolgáltatás finanszírozására a 180 napon belül jóváírt munkáltatói hozzájárulás, egyéni tagdíj és támogatói adomány nem használható fel.

A haláleset bekövetkezését követően igényelhető eseti szolgáltatás, a temetés számlával igazolt költségeinek megtérítésére.
A szolgáltatás akkor igényelhető, ha a Pénztártag saját nevére szóló temetési számlákkal rendelkezik.

Az elszámoláshoz szükséges dokumentumok:
a) halotti anyakönyvi kivonat másolata
b) temetés költségeit igazoló számlák eredeti vagy a szolgáltató által hitelesített másolata

Igénylés benyújtásának határideje: a temetési számlák kiállítását követő 120 napon belül.
A pénztártag halála esetén a hátramaradottak támogatása szolgáltatást változatlanul, egészségpénztári szolgáltatásként lehet igénybe venni.

Nevelésiév- kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás
A szolgáltatás a Pénztártag vagy szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozója jogán igényelhető.
A Pénztártag egyéni számláján rendelkezésre álló egyenlegből a szolgáltatás finanszírozására a 180 napon belül jóváírt munkáltatói hozzájárulás, egyéni tagdíj és támogatói adomány nem használható fel.

A nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás keretében
a) a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló (óvodás, általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola tanulója) számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult személy által vásárolt tankönyv, taneszköz, ruházat árának megtérítése,
b) a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett, költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj megtérítése
biztosítható.
A beiskolázási támogatás éves összege egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet.
A támogatás nyújtása a tanév első napját megelőző 15 napon belül és a tanév utolsó napját követő 15 napon belül kiállított és pénzügyileg rendezett eredeti számla alapján lehetséges. A számlát a jogosult nevére, címére kell kiállítani és azon a gyermek nevét is fel kell tüntetni.

Az elszámoláshoz szükséges dokumentumok:
a) 16. életévet betöltött gyermek esetén (a tankötelezettséget követő évtől) érvényes, matricával ellátott diákigazolvány másolata,
b) a területileg illetékes Kormányhivatal által kiállított, családi pótlékról igazolás másolata (közoktatásban tanuló részére),
c) termékek, szolgáltatások megvásárlását igazoló számlák eredeti példányai,
d) albérleti díj fizetése esetén a szerződés és a díj kifizetését igazoló bizonylatok.

Igénylés benyújtásának határideje:
a számlák kiállítását követő 120 napon belül.

Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása védendő fogyasztók részére
A szolgáltatás a Pénztártag jogán igényelhető.
A Pénztártag egyéni számláján rendelkezésre álló egyenlegből a szolgáltatás finanszírozására a 180 napon belül jóváírt munkáltatói hozzájárulás, egyéni tagdíj és támogatói adomány nem használható fel.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény által védendő fogyasztónak minősülő pénztártag által fizetendő közüzemi díjak (villamos energia, gáz, ivóvíz, csatornadíj) megtérítésére biztosítható.
A jogosultság fennállása alatt folyamatosan igénybe vehető szolgáltatás, havonta igényelhető.
A közüzemi díjak finanszírozására a segély kifizethető havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 %-ának megfelelő összeg lehet

Az elszámoláshoz szükséges dokumentumok:
a) igazolás, hogy a Pénztártag védendő fogyasztónak minősül a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet szerint. Az igazolást a törvény szerint évente meg kell újítani és a Pénztárba benyújtani.
b) a tagsági jogviszony és a védendő fogyasztói minőség ideje alatt kiállított, a Pénztártag nevére szóló és pénzügyileg teljesített számla, egyszerűsített számla a havi közüzemi díj összegéről és befizetéséről.

Igénylés benyújtásának határideje:
a számlák kiállítását követő 120 napon belül.
A szolgáltatásra való jogosultság megszűnését a Pénztártagnak a védendő fogyasztói státusz megszűnésére vonatkozó határozat kézhezvételét követő 8 munkanapon napon belül be kell jelenteni a pénztárnak.

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása
A szolgáltatás a Pénztártag jogán igényelhető.
A Pénztártag egyéni számláján rendelkezésre álló egyenlegből a szolgáltatás finanszírozására a 180 napon belül jóváírt munkáltatói hozzájárulás, egyéni tagdíj és támogatói adomány nem használható fel.

A lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatását a Pénztár a pénztártag, vagy közvetlenül a folyósító hitelintézet részére fizetheti meg.
A lakáscélú jelzáloghitel törlesztésére fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 %-ának megfelelő összeg lehet. A szolgáltatás a tagsági jogviszony alatt az év bármely időpontjában kiállított dokumentum alapján nyújtható.

Az elszámoláshoz szükséges dokumentumok:
a) a lakáscélú jelzáloghitel szerződés vagy hiteles másolata és
b) a hitelintézet igazolása az elmúlt háromhavi törlesztő részlet összegéről.
Az a) és b) pontokban megjelölt dokumentumok benyújtását követően történő igényléskor a teljesített hiteltörlesztés befizetését igazoló dokumentumot kell csatolni az igénybejelentéshez.
Visszamenőlegesen a benyújtás hónapját megelőző 3 hónapra vonatkozóan fizethető a támogatás.

A hitelszerződés megszűnését a Pénztártagnak a megszűnés időpontját követő 8 munkanapon napon belül be kell jelenteni a pénztárnak.

Intézményi idősgondozás támogatása
A szolgáltatás a Pénztártag vagy szolgáltatásra jogosult közeli hozzátartozója jogán igényelhető.
A Pénztártag egyéni számláján rendelkezésre álló egyenlegből a szolgáltatás finanszírozására a 180 napon belül jóváírt munkáltatói hozzájárulás, egyéni tagdíj és támogatói adomány nem használható fel.

Az idősgondozás támogatása a Pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére, gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés napi vagy havi térítési díjának támogatására igényelhető.
A szolgáltatás az intézményi elhelyezés tartamára, az igazolt napi vagy havi díj, de legfeljebb a nyugdíjminimum napi vagy havi összegének mértékéig igényelhető.

Az elszámoláshoz szükséges dokumentumok:
a) a tag, vagy bejelentett közeli hozzátartozója nevére és címére kiállított, pénzügyileg rendezett számlák.

Igénylés benyújtásának határideje:
a számlák kiállítását követő 120 napon belül.